۱۳۹۰ شهریور ۲۸, دوشنبه

خرید انگشتر فروهر اصل - فروش پستی اینترنتی

"خرید",انگشتر,فروهر,اصل,فروش,پستی,اینترنتی,"انگشتر","اینترنتی","فروهر","اصل","فروش","پستی",خرید

------------------------------------------------------------------------------------

اين محصول داراي شماره مجوز 1007705 و 9876005096248: ISBN ميباشد

انگشتر فروهر اصل

يك انگشتر زيبا و اصيل ويژه ي جوانان ايراني

تقديم به تمام دختران و پسران آريايي...

طراحي تحسين بر انگيز، ظرافت خيره كننده

مدل بسيار پرطرفدار پسران و دختران جوان

تقديم به تمام ايرانيان و دوستداران ايران

نمادي از فرهنگ ايران زمين

پندار نيك ... گفتار نيك ... كردار نيك

سايز 6

خريد پستي

قيمت : 11500 تومان

سايز 7

خريد پستي قيمت : 11500 تومان

سايز 8

خريد پستي قيمت : 11500 تومان

سايز 9

خريد پستي قيمت : 11500 تومان

سايز 10

خريد پستي قيمت : 11500 تومان

سايز 11

خريد پستي قيمت : 11500 تومان

نمــــــاد فـــــــروهر

نياكان ما از چند هزار سال پيش دريافته بودند كه هر انسان زنده از تن، جان، روان، وجدان و فروهر (Fravahr) سرشته شده كه پويندگي و بالندگي انسان از كوشش و جوشش آنهاست.
فروهر از دو واژهي "فره" به معني جلو، پيش و "وهر" يا ورتي به معني برنده و كشنده درست شده است و شايد بتوان گفت از نظر زندگي، فروهر بزرگترين و باارزشترين جزء وجود انسان است ، چون پرتوي از هستي بيپايان اهورامزداست كه انسان را بهسوي رسايي رهنما ميشود و وظيفهي پيشبري و فرابري، براي انسان به برترين پايهي هستي را داراست. و پس از مرگ با همان پاكي و درستي به اصل خود (اهورامزدا) ميپيوندد.

امروزه نگارهي زير بين زرتشتيان نمايانگر شكل فروهر است و بهعنوان نشانوارهي دين زرتشتي بهكار ميرود. اين نگاره، گذشتهي چندين هزارساله داشته و شبيه آن در جاهاي ديگر و نزد قومهاي ديگري ديده شده است ولي شكل كنوني آن در كتيبههاي هخامنشي بالاي سر پادشاهان ديده ميشود.

نگاره فروهر, از چند قسمت تشكيل شده, كه هر قسمت فلسفه خاص خود را دارد.
1- صورت فروهر به انسان شبيه است و اين خود نشان دهنده رابطه ي بين فروهر و انسان مي باشد

سايز 6

خريد پستي

قيمت : 11500 تومان

سايز 7

خريد پستي قيمت : 11500 تومان

سايز 8

خريد پستي قيمت : 11500 تومان

سايز 9

خريد پستي قيمت : 11500 تومان

سايز 10

خريد پستي قيمت : 11500 تومان

سايز 11

خريد پستي قيمت : 11500 تومان

2- دو بال در دو طرف فروهر وجود دارد كه هر كدام از اين بالها سه رديف پر دارند. اين سه رديف پر نشان دهنده , انديشه نيك, گفتار نيك و كردار نيك هستند. يعني با تجهيز شدن به اين سه مي توان بمانند بالهاي يك پرنده به سوي خوبي, پيشرفت و آينده يي بهتر پرواز كرد
3-در قسمت پايين فروهر, دم پرگونه يي وجود دارد كه خود سه رديف پر دارد. اين سه رديف پر نشان دهنده انديشه بد, گفتار بد و كردار بد هستند كه سبب سقوط انسانند و به همين علت هم در قسمت پايين فروهر قرار گرفته اند.
4-دو طناب كه در انتها, فر خورده اند و در دو طرف فروهر قرار دارند سپنته مينو (جلو), و انگره مينو( پشت), را نشان مي دهد. كه اين دو خود نشان مي دهند كه انسان بايدخوبي را در پيش بگيرد و به جلو برود و به بديها پشت كند

5- دايره يي كه در وسط تنه فروهر هست نشان از اين دارد كه روان انسان جاويد است,نه آغازي داشته و نه پاياني دارد.
6- يك دست فروهر, بالا را نشان مي دهد و اين نشان از اين دارد كه در اين جهان تنها يك راه است و آن راستي ست كه بايد آن را در پيش گرفت.
7- دست ديگر, حلقه يي را نگه داشته است كه اين حلقه ي " پيمان " است كه نشاني ست از صداقت و وفاداري, كه اساس فلسفه زرتشت مي باشد.

اين محصول داراي شماره مجوز 1007705 و 9876005096248: ISBN ميباشد

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر